Das Projekt wird von den Veranstaltern als eine Plattform konzipiert, auf der sprach-, bildungs- und migrationsbezogene Themen wissenschaftlich diskutiert und vertieft werden, mit dem Ziel neue Erkenntnisse für die Bildungs- und Integrationsarbeit zu gewinnen und somit Zukunftsperspektiven für das gesellschaftliche Zusammenleben zu erschließen.

Die diesjährige Tagung wird die Bildungssituation und gesellschaftliche Bedingungen türkeistämmiger Migranten in zwölf verschiedenen Einwanderungsländern thematisieren (Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Frankreich, Belgien, England, Dänemark, Schweden, Finnland, USA, Kanada und Australien).

Diese Themen werden unter folgenden Gesichtspunkten erörtert:
 • Allgemeine Informationen/Statistiken über türkeistämmige Migranten in den jeweiligen Einwanderungsländern
 • Allgemeine Informationen/Statistiken über staatliche Bildungssysteme und über türkeistämmige Migratenkinder in den Schulen der jeweiligen Einwanderungsländer
 • Bildungs- und Sprachpolitik im Bezug auf Migranten
 • Begründung des schulischen Erfolgs/Misserfolgs aus wissenschaftlicher-, politischer- und migrantischer Sicht; Forschungsbedarf bzw. wissenschaftliche Desiderate
 • Gesellschaftliche Stellung türkeistämmiger Migranten unter besonderer Berücksichtigung von Konzepten und Praktiken für den Aufbau des Zusammenlebens sowie die Konsequenzen derartiger Praktiken
 • Einflüsse der „Integrationspolitik“ auf Bildung
 • Problemdefinition und Lösungskonzepte türkeistämmiger Migrantenselbstorganisationen zu den Themenspektren Bildung und gesellschaftliche Entwicklung (Praxis und Erfolgsgrad migrantischer Initiativen)
 • Auffällige Besonderheiten der Sprach-, Bildungs- und Integrationspolitik der jeweiligen Einwanderungsländer
“Türkiyeli Göçmenlerin Göç Alan Ülkelerde Eğitim Durumu ve Toplumsal Koşulları” Sempozyumu dil, eğitim ve göç ile bağlantılı konuların, yeni bulgulara ulaşmak ve yeni perspektifler geliştirmek için bilimsel temelde tartışıldığı ve derinleştirildiği bir platform olarak tasarlanmıştır.
Bu yılki sempozyumda Türkiyeli göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadıkları toplam 13 göç ülkesinde (Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsveç, Finlandiya, ABD, Kanada ve Avustralya), içinde bulundukları toplumsal koşullar ve eğitsel durum şu noktalar dikkate alınarak irdelenecektir:

 • Bulundukları ülkelere göre Türkiyeli göçmenler hakkında genel bilgi ve istatistik veriler
 • Türkiyeli göçmenlerin yaşadığı ülkelerin eğitim sistemleri ve göçmen çocuklarının eğitim durumu hakkında genel bilgi ve istatistik veriler
 • Devletlerin göçmenlere ilişkin eğitim ve dil politikaları
 • Türkiyeli göçmen çocuklarının okul başarı ya da başarısızlıklarının bilimsel, siyasi ve göçmen bakış açısıyla nedenleri; bilimsel araştırma eksikliği duyulan alanlar/konular
 • Göç alan ülkelerin birlikte yaşamın inşası için geliştirdikleri tasarılar, bu tasarıların pratik uygulamaları ve sonuçları göz önünde bulundurulduğunda,

Türkiyeli göçmenlerin çoğunluk toplumu bünyesindeki güncel konumuTürkiyeli sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve toplumsal ilerleme alanında, yaşadıkları göç ülkesine göre sorun tanımlamaları ve ürettikleri çözümler; bu çözümlerin pratik uygulamaları ve başarı düzeyleri

“Entegrasyon politikalarının” eğitim sistemi üzerindeki etkileri

Göç alan ülkelerde izlenen dil, eğitim ve “entegrasyon politikalarının” ayırt ediciyönleri

Sempozyumun amacı Türkiyeli göçmenlerin yaşadığı ülkelerde toplumsal koşullarını ve eğitsel durumlarını karşılaştırmaktır. Etkinlikte Türkiyeli göçmen çocuklarının eğitsel başarı düzeylerini, özellikle de “dil edinim eksikleri” ve “fırsat eşitliği” sorunlarını hangi etmenlerin belirlediği ele alınacaktır.

Göç alan ülkelerde ve göçün farklı dönemlerinde uygulanan dil desteğinin uluslararası dil edinim kuramlarını ve başarılı dil edinim modellerini hangi ölçüde göz önünde bulundurduğu ayrıca tartışmaya açılarak, yeni bakış açıları ve eleştirel bir yaklaşım geliştirilmesine olanak tanınacaktır.

“Entegrasyon politikaları” sempozyumun bir diğer ağırlıklı konusunu oluşturmaktadır.

Her göç ülkesinin izlediği entegrasyon politikalarında, farklı siyasi akımlar ve toplumsal gruplar kendi çizgilerine uygun tasarıları uygulamaya ya da geliştirmeye çalışmaktadır. Bütünleşme, içselleme, kültürlerarasılık, çokkültürlülük ya da yönetici kültür kavramları bunun bir yansısı olup, 60’lı yıllardan bu yana yaşanan “entegrasyon” süreçlerinde hangi tasarıların hayata geçtiği, bu tasarıların nasıl sonuçlar doğurduğu ve alternatiflere neden gereksinim duyulduğunun kamuoyuna tanıtılması sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır.

“Türkiyeli Göçmenlerin Göç Alan Ülkelerde Eğitim Durumu ve Toplumsal Koşulları” Sempozyumu’nun hedefleri kapsamında ortaya çıkacak bulgular ve deneyimler dökümantasyon amacıyla kitaplaştırılacağından, söz konusu yayın uzun vadede değerlendirilebilecek kalıcı bir kaynak oluşturacaktır.

Hier eine interessante Veranstaltung am 25.10.2014 in Duisburg-Essen


Förderer und Unterstützer

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Wenn Sie auf der Webseite weitersurfen, stimmen Sie zu, dass essenzielle Cookies für diesen Zweck auf Ihrem Rechner gespeichert und verwendet werden dürfen.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
... weitere Cookie-Optionen
ok